نصب ادوات جانبي و اصلاحات

در اغلب موارد شيرهايي كه در بازار وجود دارند و يا پس از توليد به دست مصرف كننده مي‌رسند، به همان صورت مورد استفاده نمي‌توانند قرار گيرند و بايد تغييراتي بر روي آنها صورت پذيرد، تا مناسب براي كاربرد خاص باشند. اين تغييرات مي‌توانند بعلل گوناگوني از جمله كميابي در بازار، خاص بودن شير مورد مصرف،‌ كم مصرف بودن شير مورد تقاضا كه باعث عدم صرفه اقتصادي براي توليد كنندگان مي‌گردد و ... باشد. از مهمترين اين اصلاحات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود ...

در اغلب موارد شيرهايي كه در بازار وجود دارند و يا پس از توليد به دست مصرف كننده مي‌رسند، به همان صورت مورد استفاده نمي‌توانند قرار گيرند و بايد تغييراتي بر روي آنها صورت پذيرد، تا مناسب براي كاربرد خاص باشند. اين تغييرات مي‌توانند بعلل گوناگوني از جمله كميابي در بازار، خاص بودن شير مورد مصرف،‌ كم مصرف بودن شير مورد تقاضا كه باعث عدم صرفه اقتصادي براي توليد كنندگان مي‌گردد و ... باشد. از مهمترين اين اصلاحات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود ...

یک‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۱۸۳۹ بازدید

نصب ادوات جانبي و اصلاحات

در اغلب موارد شيرهايي كه در بازار وجود دارند و يا پس از توليد به دست مصرف كننده مي‌رسند، به همان صورت مورد استفاده نمي‌توانند قرار گيرند و بايد تغييراتي بر روي آنها صورت پذيرد، تا مناسب براي كاربرد خاص باشند. اين تغييرات مي‌توانند بعلل گوناگوني از جمله كميابي در بازار، خاص بودن شير مورد مصرف،‌ كم مصرف بودن شير مورد تقاضا كه باعث عدم صرفه اقتصادي براي توليد كنندگان مي‌گردد و ... باشد. از مهمترين اين اصلاحات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود ...در اغلب موارد شيرهايي كه در بازار وجود دارند و يا پس از توليد به دست مصرف كننده مي‌رسند، به همان صورت مورد استفاده نمي‌توانند قرار گيرند و بايد تغييراتي بر روي آنها صورت پذيرد، تا مناسب براي كاربرد خاص باشند. اين تغييرات مي‌توانند بعلل گوناگوني از جمله كميابي در بازار، خاص بودن شير مورد مصرف،‌ كم مصرف بودن شير مورد تقاضا كه باعث عدم صرفه اقتصادي براي توليد كنندگان مي‌گردد و ... باشد. از مهمترين اين اصلاحات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود ...در اغلب موارد شيرهايي كه در بازار وجود دارند و يا پس از توليد به دست مصرف كننده مي‌رسند، به همان صورت مورد استفاده نمي‌توانند قرار گيرند و بايد تغييراتي بر روي آنها صورت پذيرد، تا مناسب براي كاربرد خاص باشند. اين تغييرات مي‌توانند بعلل گوناگوني از جمله كميابي در بازار، خاص بودن شير مورد مصرف،‌ كم مصرف بودن شير مورد تقاضا كه باعث عدم صرفه اقتصادي براي توليد كنندگان مي‌گردد و ... باشد. از مهمترين اين اصلاحات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود ...در اغلب موارد شيرهايي كه در بازار وجود دارند و يا پس از توليد به دست مصرف كننده مي‌رسند، به همان صورت مورد استفاده نمي‌توانند قرار گيرند و بايد تغييراتي بر روي آنها صورت پذيرد، تا مناسب براي كاربرد خاص باشند. اين تغييرات مي‌توانند بعلل گوناگوني از جمله كميابي در بازار، خاص بودن شير مورد مصرف،‌ كم مصرف بودن شير مورد تقاضا كه باعث عدم صرفه اقتصادي براي توليد كنندگان مي‌گردد و ... باشد. از مهمترين اين اصلاحات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود ...

دیدگاه خود را بیان کنید